Nasz Żeromski na Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Stadion Narodowy – Warszawa

8 stycznia odbyły się w Warszawie na Stadionie Narodowym sesje tematyczne w ramach Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Agencja Narodowa Programu Erasmus+, doceniając wieloletnie doświadczenie naszej szkoły we wnioskowaniu i realizacji unijnych projektów mobilności dla uczniów, zaprosiła koordynatora projektów p. Urszulę Martykę- Wiechę do poprowadzenia części sesji tematycznej: Erasmus+ dla kształcenia i szkoleń zawodowych. Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Była to doskonała sposobność, szczególnie w jubileuszowym roku 50- lecia naszej szkoły, do podzielnia się doświadczeniem zdobywanym od 2005 roku w zakresie realizacji praktyk zagranicznych uczniów Technikum nr 6 finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prezentacja koncentrowała się wokół przygotowania projektu, koordynacji przewidzianych działań, ich ewaluacji oraz upowszechniania rezultatów realizowanych przez szkołę praktyk zagranicznych.

DOBRE PRAKTYKI, KTÓRYMI CHĘTNIE SIĘ DZIELIMY!

15 lat realizacji stażów zawodowych w ramach programów unijnych, obecnie Erasmus+, pozwoliło naszej szkole zebrać bagaż doświadczeń, którymi chętnie dzielimy się z innymi szkołami województwa śląskiego. 4 grudnia 219 roku odbyła się w Katowicach konferencja ?Mobilność, partnerstwa, rozwój kompetencji ? jak program Erasmus + zmienia szkołę?? Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Znakomita okazja do prezentacji naszych rozwiązań stosowanych w obszarze zapewniania jakości projektów, które stosujemy od lat w naszych projektach. Dokumentowanie, uznanie i wdrażanie kompetencji nabytych przez uczniów podczas stażu oraz nasze sposoby ewaluacji przebiegu działań projektowych znalazły się w centrum uwagi. W konferencji uczestniczyły Urszula Martyka-Wiecha oraz Aneta Paluch.

Zakończyły się działania w ramach projektu: „Technik na stażu- trening kompetencji zawodowo – społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej” o numerze 2017-1-PL01-KA102-035747 realizowanego dzięki programowi Erasmus+

Głównym celem projektu realizowanego do 29 listopada 2019 roku było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zwiększenie ich mobilności zarówno na zagranicznym jak i krajowym rynku pracy poprzez trening praktycznych umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych .

Uczestnikami projektu byli uczniowie Technikum nr 6 przy ZSTiO im. S. Żeromskiego w Częstochowie, czterech kierunków kształcenia: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk realizujący staż zagraniczny w ramach obligatoryjnej praktyki zawodowej ujętej w podstawie kształcenia zawodowego uczniów technikum. Uczestnicy odbyli 160 godzinną praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych, zakładach fryzjerskich oraz firmach informatycznych w miejscowości Rimini we Włoszech. Na staż wyjechało łącznie 40 – ciu uczniów klas trzecich( 10 uczniów każdego w/w kierunku kształcenia). Działanie to zwiększyło szanse uczniów na lepszy wynik z egzaminu zawodowego oraz późniejsze zatrudnienie przez pracodawcę . Podczas realizacji projektu wykorzystane były elementy systemu ECVET poprzez indywidualne ocenienie poszczególnych aspektów merytorycznych stażu, a także indywidualne dokumentowanie osiągnięć uczestników. Umożliwiło to przejrzyste ocenienie zdobytych, w trakcie stażu, umiejętności , wskazanie wartości dodanej w zakresie przyrostu wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz zachęcenie uczestnika do ciągłego podnoszenia umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu, ujednolicenie dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów odbywających praktyki zagraniczne oraz indywidualną certyfikację zdobytych umiejętności zarówno twardych, jak i miękkich. Dzięki stażowi uczestnik poznał procedury i standardy obowiązujące na zagranicznym rynku pracy, udoskonalił swoje umiejętności językowe w zakresie j. angielskiego zawodowego, zwiększył swoją motywację do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, poznał wymagania i upodobania konsumentów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej (hotelarstwo, gastronomia), aktualne trendy w stylistyce (fryzjerstwo), procedury oraz rozwiązania technologiczne stosowane w obszarze IT (informatycy). Wszyscy uczestnicy realizujący staże mieli niecodzienną sposobność poznania kultury i obyczajów Włoch, a także pracy w środowisku międzynarodowym dzięki czemu możliwe było uwrażliwienie ich na różnice międzykulturowe i obyczajowe. Uczestnik zwiększył ponadto swoje umiejętności adaptacji w nowym, obcym językowo i kulturowo środowisku, rozwinie umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych, a także podwyższył umiejętności planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego. Zdobyte przez uczestników umiejętności zostały potwierdzone dokumentem „Europass Mobilność”, certyfikatem odbycia praktyk oraz kursu językowego, a także indywidualną oceną osiągnięć w myśl idei ECVET. Ponadto uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzający stopień realizacji programu przygotowania pedagogiczno – kulturowego, uwzględniającego aspekty tolerancji międzykulturowej oraz integrację grupy, uwrażliwienie na potrzeby innych oraz promocję takich wartości, jak wolność, demokracja, równość, aktywność obywatelska oraz respektowanie praw obywatelskich. Uczestnicy wzięli również udział w szkoleniu BHP.